Algemene voorwaarden Your Sacred Yourney

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1. Welkom bij YSJ (Your Sacred Journey)! YSJ, Simone Adry verwijst naar de eigenaar van deze website: www.yoursacredjourney.nl . YSJ een organisatie dat zich bezighoudt met energetische en holistische therapie, coaching en begeleiding. De aanvrager verwijst naar de persoon of organisatie die gebruik maakt van de aangeboden diensten van YSJ.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YSJ aangeboden opleidingen, workshops, retraites of anderszins, hoegenaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als overeenkomst.

1.3. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen YSJ en aanvrager overeengekomen zijn.

1.4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

1.5. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdstip alsnog nakoming door de aanvrager te eisen.

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen YSJ en de aanvrager daarvan afwijken.

1.7. Wanneer er in de Algemene voorwaarden gesproken wordt over schriftelijk dan bedoeld men via mail info@doortos.nl of via whatsapp 0643032683.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Your Sacred Journey biedt verschillende diensten aan op het gebied van zelfontwikkeling, holistische en energetische therapie. De aanvrager is vrijblijvend in de keuze van diensten tenzij YSJ denkt dat de mentale of fysieke gesteldheid van aanvrager dit niet toelaat. YSJ is dan vrij om een aanvraag te weigeren.

2.2. Een overeenkomst komt alleen tot stand als YSJ en aanvrager schriftelijk via mail of whatsapp overeenstemming bereiken en wanneer de aanbetaling over is gemaakt op daarvoor bestemde rekeningnummer NL84ASNB8832992698 tnv Your Sacred Journey

2.3. Als er eenmaal een overeenkomst is, kan die alleen worden gewijzigd als er daarover schriftelijk overeenstemming bereikt is met de aanvrager.
2.4 Desgewenst maakt YSJ een schriftelijk exemplaar die aanvrager voor aanvang van de aanvraag getekend retour stuurt of bevestigd per mail.

2.5 Voor groepsevenementen maakt YSJ gebruik van een externe online inschrijfplatform Hipsy. De betaling voor deze evenementen gaan ook via dit platform.
2.6. YSJ bevestigd afspraken aan aanvrager per e-mail of whatsapp.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

3.2 Voor een aantal diensten geld er een aanbetaling van 75 euro direct bij opgave van gewenste dienst. Het resterende bedrag zal uiterlijk 1 week voor aanvang gevraagde dienst op eerder vermeld rekeningnummer moeten staan. Wanneer hiervan wordt afgeweken zal dit tijdig schriftelijk overeen worden gekomen tussen aanvrager en YSJ.

3.3 Wijzigingen in tarieven. YSJ zal nooit het overeengekomen tarief tussentijds wijzigen. Tenzij aanvrager besluit om te wijzigen in aangeboden dienst. Dan zal het tarief gelden van desbetreffende dienst.

3.4. YSJ is vrij om jaarlijks tarieven aan te passen naar inflatie, kostenverhoging etc.

3.5 Betalingstermijn. De betaling van de aangeboden diensten dienen volledig betaald te zijn voor aanvang van evenement of dienst.

3.6. Betalingsregeling. Alleen wanneer er schriftelijk overeen is gekomen tussen aanvrager en YSJ kan er een betalingsregeling getroffen worden.

3.7 Verzuim. Wanneer aanvrager niet komt opdagen op de afgesproken dag en tijd, zal het aanbetaalde bedrag niet gerestitueerd worden. Wanneer YSJ de aangevraagde dienst niet kan aanbieden door ziekte op afgesproken dag en tijd, zal er in overleg een andere datum en tijd afgesproken worden.

3.8. Bij niet tijdig betaling of het verzuimen van betaling is aanvrager in verzuim en behoudt YSJ zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Artikel 4 Geheimhouding

4.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van sessies en coaching.

4.2. In geval van beëindiging van overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

4.3 Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt met wederzijds goedvinden.

4.4. In het geval van dreigend gevaar voor zowel YSJ als voor de aanvrager of de samenleving, heeft YSJ het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

4.5. In het geval dat de wet of daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder de geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en YSJ zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is YSJ verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

4.6. Door deze website te bezoeken gaan wij ervanuit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Ga niet door met het gebruik van deze website als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

4.7 Door het aanbetalen van de aangevraagde dienst en het schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tussen YSJ en aanvragen, geeft aanvrager toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van YSJ voor administratieve doeleinden en het e-mailadres voor communicatie- uitingen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. YSJ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de aanvrager lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching traject of therapievorm.

5.2. Aanvrager blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

5.3. De aangeboden diensten van YSJ zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/ of psychiatrische consulten en/ of behandeling(en).

6.1 Klachtprocedure

Bij klachten stuur een mail naar info@yoursacredjourney dan proberen we samen tot een passende oplossing te komen.

Bedrijfsgegevens

Your Sacred Journey is gevestigd op: Vriezenveenseweg 56, 7602AJ te Almelo KVK nummer: 89044592
Contactgegevens: info@yoursacredjourney
Telefoonnummer: 0643032683

BTW NL004688493B91
Rekeningnummer NL84ASNB8832992698 tnv Your Sacred Journey